Att främja livet i dess utveckling Om Ellen Keys pedagogik

av Sven Hartman

         Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. 
         Han har under en följd av år arbetat med frågor som gäller den 
         vetenskapliga grunden för lärarutbildning. 
         Skriften, som är ny för i år, finns att köpa på Ellen Keys Strand 
         sommartid eller genom vår ordförande Kerstin Strand:
              annakerstin.strand@gmail.com