STADGAR FÖR ELLEN KEY-SÄLLSKAPET

§ 1 Sällskapets namn är Ellen Key-sällskapet

§2 Sällskapet har till syfte att främja kännedom om Ellen Keys betydelsefulla livsverk.

§ 3 Medlemskap i sällskapet erhåller den som erlagt fastställd årsavgift eller utses till hedersledamot. Även juridisk person kan vara medlem.  Medlem äger rätt att deltaga i  årsmöte och  övriga medlemsbundna sammankomster.

§ 4 Årsmöte ska hållas före 15 juni och om möjlighet finns ska det hållas på Strand. Styrelsen ansvarar för att kallelsen utsändes minst fjorton dagar i förväg samt beslutar om på vilket sätt detta ska ske: via annonsering i dagspress, sociala medier eller brev till medlemmar.                                                                                                         

§ 5 Sällskapets angelägenheter handhavs av en styrelse, bestående av ordförande som väljs på ett år jämte 4-8 ordinarie ledamöter som väljs på 2 år. Årsmötet väljer ordförande och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Stiftelsen Ellen Keys Strand äger rätt att utse person som kan adjungeras till styrelsen och där äger närvaro-yttrande och förslagsrätt vid styrelsens sammanträde. Vid årsmöte och styrelsesammanträde har varje medlem respektive styrelseledamot en röst. Vid lika röstetal får ordföranden utslagsröst. Styrelsen får till sig adjungera person för handläggning av speciella ärenden.

§ 6 Sällskapets räkenskaper föres för kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning utses av årsmötet två revisorer jämte en suppleant för ett år i sänder.

§ 7 Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av medlem som jämte ordförande justerar protokollet.
 4. Fråga om stadgeenligt utlysande av mötet.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av årsberättelsen.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande på ett år.
 10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
 11. Val av ledamöter för styrelsen på två år.
 12. Val av två revisorer jämte en suppleant.
 13. Val av valberedning och en sammankallande
 14. Fastställande av årsavgiften                                                                                   
 15. Förslag från styrelsen.
 16. Förslag från medlemmar, skriftligt tillställda styrelsen minst sju dagar före årsmötet. 
 17. Övriga ärende

§ 8 Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande möten varav ett ordinarie årsmöte

§ 9 Beslut om sällskapets upplösning skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte, med minst två månaders mellanrum, varvid minst fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade skall vara ense om beslutet. Om sällskapets upplöses, skall dess handlingar överlämnas till Strands bibliotek och dess ekonomiska tillgångar användas för något ändamål i Ellen Keys anda, varom sällskapet besluter.       

Stadgar för Ellen Key-sällskapet antagna den 10 juni 1970  reviderade och antagna vid årsmöte 20160526.

Stadgarna som PDF-fil.