Viktig medlemsinformation om GDPR= General Data  Protection Regulation

Ellen Key-sällskapet (EKS) är enligt EU:s nya dataskyddslag GDPR,som började gälla 180525,skyldigt att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns i medlemsregistret samt hur detta hanteras.

Registret innehåller uppgifter om medlemmars namn, adress, postnummer, postort och ev. mailadress samt notering om betalda medlemsavgifter.

Registret används enbart för medlemsinformation i form av kallelser, utskick av årsskrift och liknande.

Ansvariga för registret är EKS styrelse och registret handhas av registeransvarig.

Registrets innehåll delas inte med någon utomstående.

Medlem som sagt upp medlemskapet eller inte betalat medlemsavgift på två år stryks ur registret.

Medlem kan begära att få se sina personuppgifter i registret samt rätta, radera eller blockera dem genom att vända sig till styrelsen.

Kerstin Strand

Ordförande i Ellen Key-sällskapet

annakerstin.strand@gmail.com

Mobil 070 64 17 547