Ellen Key trodde att utvecklingen alltid ledde till något bättre. Ju bättre man förstod naturens lagar, desto bättre skulle livet bli. I den tron fann Ellen Key tröst – tills första världskriget bröt ut. Det blev en chock för henne.

Hon inbjöds till kvinnornas fredskonferens i Haag 1915, men svarade att hon var alltför modfälld för att kunna stödja dem med vad hon brukat: en stark tro på saken.

Kvinnornas fredskonferens i Haag 1915

Inger Hammar berättade på Strand strax före sin död 2007 om Ellen Keys roll bland kvinnorna som medverkade till den fredliga unionsupplösningen med Norge 1905.

Ellen Key menade att det var skillnad på Jesu etik och nutidens så kallade kristna värderingar, som oftast är konservativt högerorienterade. Jesu ärliga bekännare menar att Tillkomme ditt rike syftar på ett rike på jorden. Så anser också bibelforskningen idag.

Hon noterar också att alla nationer anser sig föra ett berättigat försvarskrig. Om alla nationer kom samman i ett ”FN” skulle de inse nödvändigheten av att förhålla sig till andras befogade rättigheter på samma sätt som individen begränsas av andras. Norden ser hon som föredöme.

Till sist pläderar hon för mildare villkor i Versaillesfreden. ”Det gäller att sluta en sådan fred som, enligt Bismarcks ord, bygger gyllene bryggor till en framtida förståelse. Om Tyskland tvingas att ingå en djupt förödmjukande och ruinerande fred, kommer DETTA Tyskland att omintetgöra Frankrikes och Englands ÄDLASTE krigsmål: nationernas organisation för bevarande av freden genom rätten!”

Litteratur: Ellen Key, En djupare syn på kriget. 1916.