ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelse

Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, kassör.(del av året), Marianne Bremer, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, kassör,( del av året), Ann-Mari Tormalm och Susanne Orrenius, (del av året) 

Revisorer: Göran Sternö och Lennart Fast. Revisorssuppleant Helena Hillar

Valberedning Sonja Andersson och del av året Christina Bryntesson (nyval)

Verksamhet

Till medlemmarna har sänts årsskriften för 2017 författad av Lisbeth Håkansson Petré ”Tolfternas samkväm för kvinnor. Samtal, bildning och vänskap över klassgränserna”. Dessa samkväm startade 1892 och det sista hölls 1964. Under alla dessa år möttes kvinnor för samtal, musikstunder, föredrag och samvaro.                                                                         Höstbrevet till medlemmarna var ett utdrag ur ett häfte med Ellen Keys tankar om Bildning.         

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende.                                                                   

Hemsidan   www.ellenkeysallskapet.se  har skötts av Kerstin Bergman.                               

Ekonomi: 2017 har sällskapet bytt bank från Nordea till Länsförsäkringar Bank och då fått nytt bankgironummer 5244-8438.                                                                                                                                    Inkomsterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och bokförsäljning.                                     

Utgifterna är tryckning av årsskriften, annonsering, kulturaftnar, medlemsinformation samt distribution av dessa.

Nya kuvert med logotype samt nya bankgiroblanketter har tryckts upp.

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträde under året. Frågor har dessutom lösts via e-post och andra sammankomster.

                                                                                                                                                                Kulturaftnarna på Strand                                                                                                                                18 maj Årsmöte  och musik med Hawkey Franzén ”Om Vättern, Ellen och annat”.

29 juni visade och talade Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré om den facebooksida de driver som har nära 4 000 följare. Foto på och citat av Ellen Key fyller denna sida.

3 augusti Den utvalda. Om Malin Blomsterberg, Ellen Keys allt i allo berättade och gestaltade Ann-Mari Tormalm och Margareta Karlsson.

9 augusti Cafékväll på Hunnebergsgården, Linköping. Gunnar Elfström kåserade om Linköping mellan år 1919- 1926 de år Ellen Key bodde på Strand.

Andra sammankomster 8 mars, kvinnodagen, uppförde medlemmar ur sällskapet en teater ”Kärlekens villkor, vällust och vånda” skriven av Monika Sternö Brandborg. Detta spel gavs i Ödeshögs bibliotek.

16 mars ”Jag törstar av kraft och begär den av Er” handlade om Agnes von Krusenstjerna och hennes kontakter med Ellen Key. Professor, författare Anna Williams beskrev förhållandet mellan dessa kvinnor.

11 december, Ellen Keys födelsedag firades traditionsenligt i Stockholm. Denna gång på Bonniers porträttgalleri, Nedre Manilla, där vi blev guidade och fick många intressanta berättelser om författarporträtten. Vi fick också titta in i det rum som stod till Ellen Key förfogande vid hennes Stockholmsbesök.

Övrigt

En inventering och lagring av årsskrifter har genomförts. Förutom på Strand har sällskapet fått till sitt förfogande utrymme i Ödeshögs lokalhistoriska arkiv.

Föreläsning under hösten om Ellen Key har hållits av Kerstin Strand för Rebeckor i Finspång.             

Sällskapet ser med glädje att Ellen Key har uppmärksammats på en utställning i Berlin ”Barnets århundrade” under sommaren. En brittisk–kinesisk författare Lynn Pan har i en bok om Kina (utkom 2015, finns ej översatt till svenska) beskrivit den stora betydelsen Ellen Key hade på 1920 talet, framförallt var det hennes tankar om äktenskap och kärlek man fäste sig vid.

Den 8 mars gav Utbildningsradion ett program ”Tänka mot strömmen” med Ellen Keys tankar om sann kärlek. Om sådan ska uppstå måste kvinnor och män vara jämställda.

Sällskapet har erhållit en bokgåva från Dan och Agneta Granzell ”Taflor ur Sveriges historia ” av Otto Sjögren, tryckt  år 1898. Boken har en dedikation skriven Ellen Key och Ivar Emil Mac Key

Ellen Key-sällskapet vill tacka för stöd och uppmuntran från medlemmar och besökare samt våra samarbetsparter Stiftelsen Strand och Folkuniversitet.

Finspång april 2018

Kerstin Strand                                  Kerstin Bergman                         

ordförande

Majken Backman                             Marianne Bremer                         

Gun-Britt Fredriksson                       Margareta Karlsson

Monika Sternö Brandborg                 Ann-Mari Tormalm