2008 Från upplevelse till tanke 2

Från upplevelse till tanke 2 Ellen Keys ungdomsperiod av Catharina Hällström, 2008
Catharina Hällström börjar med en tillbakablick på Ellen och syskonens barndom då ingen kroppskontakt mellan föräldrar och barn förekom. Ellen fick för det mesta ta hand om sina syskon. När hon blev 12 år fick hon ett eget rum, vilket inte var vanligt på den här tiden. Hällström följer sen Ellen Keys bildningsgång.